English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 995
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/2023/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
13/2023/QĐ-TTg 22/05/2023 Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Tải về
25/2023/NĐ-CP 19/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc Tải về
11/2023/QĐ-UBND 25/04/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh Tải về
10/2023/QĐ-UBND 18/04/2023 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/2023/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Tải về
12/2023/NĐ-CP 14/04/2023 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Tải về
08/2023/QĐ-UBND 10/04/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2023/QĐ-UBND 28/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2023/QĐ-UBND 20/03/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang