English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 5141

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 24/4/2020, UBND tỉnh đã quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các thông tin pháp lý, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đôi với doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được thực hiện đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tẳt là doanh nghiệp) có nhu cầu cần được hỗ trợ  thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; Người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Chương trình được thực hiện với các nội dung chính sau:

1. Hoạt động cung cấp thông tin như: Xây dựng các chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Hỗ trợ cung cấp thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh các nội dung về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc vướng mắc về các chính sách, pháp luật của nhà nước mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn, trở ngại trong quá trình kinh doanh.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu và nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vân viên pháp luật.

3. Xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật và tổ chức vận động Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung của Chương trình, UBND tỉnh giao: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động theo Chương trình đã được phê duyệt; Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình này.

Xem file chi tiết Tại đây

T.H (bt) 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 327
  • Hôm nay: 11186
  • Trong tuần: 303,979
  • Tất cả: 48,689,159

Chung nhan Tin Nhiem Mang