Thị xã Duyên Hải sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư 03 của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 2533
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội. Rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL vẫn chưa có sự thống nhất. Do đó, Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL do Bộ Tư pháp ban hành sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá và hướng công tác PBGDPL đi vào thực chất.

Qua 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ Tư pháp Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã cho thấy, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tích cực thông qua các hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, của Báo cáo viên thị xã và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Đảng bộ, chính quyền các cấp xác định: Công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; vì vậy, chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền không ngừng tăng lên; hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng và được triển khai sâu rộng trong nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã, trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, việc tham mưu của các Ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường, công tác này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, công tác triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW,  Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư, Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thường xuyên được thực hiện tại các xã, phường thông qua Kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và các ngành đoàn thể xã, phường, đồng thời chỉ đạo các ngành, các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp, UBND, phòng Tư pháp thị xã Duyên Hải xây dựng và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Trong 03 năm, UBND thị xã và Hội đồng phối hợp PBGDPL, phòng Tư pháp triển khai 10 Kế hoạch và 04 Công văn để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác PBGDPL. Kết quả tự chấm điểm là 93,3% số điểm theo quy định của Bộ tiêu chí. Hàng năm các văn bản pháp luật mới ban hành phòng Tư pháp kết hợp với phòng Văn hóa thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của thị xã Duyên Hải và phối hợp với Hội đồng phối hợp PBGDPL có Kế hoạch triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức được 42 cuộc có 3.309 lược người dự. Hình thức tuyên truyền như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích; hàng năm đều tổ chức tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ với pháp luật” do Sở Tư pháp tổ chức. Ngoài ra, hình thức PBGDPL còn thông qua công tác xét xử tại Tòa án, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, các câu lạc bộ, tủ sách pháp luật,…

Hoạt động giáo dục pháp luật trong các trường học: Phổ biến trong các cuộc họp toàn thể Hội đồng sư phạm trường, lồng ghép nội PBGDPL với các hoạt động thực hiện các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; Tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,.… Qua 3 năm thực hiện, số lượng các cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được 569 cuộc với hơn 16.592 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự và trong học sinh được 790 cuộc với hơn 234.114 lượt học sinh tham dự. Hình thức triển khai lồng ghép trong sinh hoạt hàng tuần dưới cờ, lồng ghép vào các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, môn học đạo đức, giáo dục công dân, với các nội dung: Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật Công đoàn, Luật Biển, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Trẻ em, Luật phòng, chống ma túy, Luật bảo hiểm y tế; Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các nội dung liên quan đến công tác, chính sách tuyển sinh; phổ biến các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá xếp loại người học. 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã bố trí phát thanh các chuyên mục PBGDPL; thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, nêu gương người tốt việc tốt trong chấp hành pháp luật, trong 03 năm đã đưa 440 tin, 120 bài, chuyên mục phát sóng 796 lần. Trạm truyền thanh xã, phường đảm bảo nhiệm vụ tiếp âm nội dung của Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao thị xã, tự phát sóng 3.396 lần. Trong đó, phần lớn tập trung cho công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền phổ biến phục vụ cho công tác bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường nhiệm kỳ 2019- 2022 trên địa bàn thị xã. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các tủ sách pháp luật trên địa bàn, trong 3 năm được đầu tư trang bị 190 đầu sách/tủ sách đã thu hút trên 6.000 lược người đọc, mượn sách, tìm hiểu nhu cầu về thông tin có liên quan đến pháp luật.

Có đăng tải các thủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành và các dự thảo văn bản QPPL được công bố để lấy ý kiến theo quy định. Trong 03 năm Hội đồng phối hợp PBGDPL triển khai cho cán bộ, công chức, viên và người lao động bằng 42 cuộc có 3.309 lượt người dự. Hàng năm có tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam hàng năm như: Treo băng rol và phối hợp với Thị đoàn và Công an thị xã tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh tại các điểm trường về pháp luật giao thông đường bộ, tệ nạn ma túy, phòng, chống bạo lực học đường,… Tổng công trong 03 năm thực hiện treo 37 băng rol và tuyên truyền được 03 cuộc có 457 thanh thiếu niên và học sinh tham dự.

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được xây dựng, củng cố, kiện toàn để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối trong triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL (cấp thị xã giao cho Phòng Tư pháp; cấp xã giao cho Công chức tư pháp). Về kinh phí bố trí để triển khai thực hiện Thông tư 03: Trong 03 năm bố trí kinh phí là 401.500.000 đ. Trong đó: Kinh phí cấp huyện: 259.000.000đ, Kinh phí cấp xã: 142.500.000 đ.

Thực hiện khảo sta mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật: Qua khảo sát phát 100 phiếu có 72% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật.

Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật: Qua khảo sát phát 100 phiếu có 78% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật.

Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật: Qua khảo sát phát 100 phiếu có 62% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật.

Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật:  Qua khảo sát phát 100 phiếu có 79% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm: Có 62% trong 100 phiếu khảo sát tình hình vi phạm pháp luật trong địa bàn thuộc phạm vi quản lý giảm dưới 55%.         

Qua 03 năm thực hiện Thông tư 03: Phòng Tư pháp phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với các thành viên Hội đồng và UBND các xã, phường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức các văn bản, chính sách pháp luật mới bằng các hình thức quy định tại Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam theo quy định.

Có thể nói, qua 03 năm triển khai thực hiện Thông tư 03 của Bộ Tư pháp, nhận thức, hiểu biết về pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thị xã ngày càng được nâng cao. Hầu hết, cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ý thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác PBGGPL, thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm trong vận động tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, ý thức, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật, tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt. Sống và làm việc tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật là tư tưởng chủ đạo được hình thành, chi phối các hoạt động đời sống của mọi tầng lớp Nhân dân, đây là cơ sở bảo đảm cho việc quản lý xã hội bằng pháp luật. 

                                                                                                   Dương Văn Thủy

                                                                                                      

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 1 819
  • Tất cả: 5413356
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang