Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Duyên Hải
Lượt xem: 554
Công tác Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó cải cách thủ tục hành chính được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ giúp cắt giảm chi phí và thời gian của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thị xã Duyên Hải đã tiến hành rà soát, hiện còn 270 thủ tục thuộc quyền giải quyết của UBND thị xã và có 144 thủ tục thuộc quyền giải quyết của UBND xã, phường; 100% thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bộ phận một cửa thị xã các xã, phường cho người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ khai thác và cập nhật đầy đủ trên Trang thông tin điện tử thị xã, Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh và 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thị xã, các xã, phường. Tổng số dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công tỉnh 414 dịch vụ trong đó: thị xã: mức độ 2 là 38 thủ tục hành chính, mức độ 3 là 152 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 80 thủ tục hành chính; xã, phường: mức độ 2 là 54 thủ tục hành chính, mức độ 3 là 33 thủ tục hành chính; mức độ 4 là 57 thủ tục hành chính. Trong năm có 46 dịch vụ công trực tuyến cung cấp có phát sinh hồ sơ (Ủy ban nhân dân thị xã có 25 dịch vụ; Ủy ban nhân dân các xã, phường có 21 dịch vụ). Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân, doanh nghiệp thị xã đã chủ động tự rà soát cắt giảm thời gian giải quyết 76 thủ tục hành chính, có tổng thời gian giải quyết là 480 ngày, đã cắt giảm được 173 ngày giải quyết. Nâng đến nay có 165/270 thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết, chiếm 61,1% thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết.

 Theo Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về kết quả đánh giá, xếp loại tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó thị xã Duyên Hải được đánh giá loại xuất sắc và 07/07 xã, phường trên địa bàn thị xã Duyên Hải đạt loại tốt, kết quả cụ thể:

- Tại Bộ phận Một cửa thị xã: Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong năm là 2.329 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ 2.297 hồ sơ (trực tuyến mức độ 3, 4: 1.144 hồ sơ, chiếm 49,1%, chỉ tiêu giao là 40%,  trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 1.153 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 32 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.295 hồ sơ trong đó, giải quyết trước hạn: 1.049 hồ sơ, đạt 45,7%; đúng hạn: 1.210 hồ sơ, chiếm 52,72%; quá hạn: 36 hồ sơ chiếm 1.58%.

- Tại Bộ phận Một cửa các xã, phường: Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận là 29.791 hồ sơ, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ 29.781 (trực tuyến mức độ 3, 4: 12.759 hồ sơ, chiếm 42,8%, chỉ tiêu giao là 35%; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 17.022 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua: 10 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 29.791 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn: 21.020 hồ sơ, đạt 70,56%; đúng hạn: 8.771 hồ sơ, đạt 29,44%; không có hồ sơ quá hạn.

- Riêng thủ tục hành chính ngành dọc đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trong năm 2022: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 18.984  hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 100%.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. UBND thị xã phối hợp với Bưu điện Duyên Hải, bưu cục Phường 2, bưu cục Dân Thành tiếp nhận 828 hồ sơ cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn, giải quyết và trả kết quả tại nhà đúng hạn được 828 hồ sơ, đạt 100% so với tổng số hồ sơ giải quyết.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn một vài hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là:

- Công tác tuyên truyền, thông tin cải cách hành chính nói chung, thủ tục hành chính nói riêng có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, đa dạng về hình thức, nên hiệu quả chưa cao.

- Công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính chưa được thường xuyên.

- Do nhiều phương thức lựa chọn hình thức nộp hồ sơ (trực tuyến, trực tiếp, dịch vụ Bưu chính công ích) nên người dân ít nộp hồ sơ trực tuyến; một bộ phận người dân chưa có thiết bị và việc sử dụng thiết bị trong việc nộp hồ sơ trực tuyến.

- Lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ điện tử đối với thủ tục hành chính tiến độ thực hiện chậm;

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Duyên Hải, cần quan tâm thực hiện các giải pháp sau.  

Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và với tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng tình, ủng hộ nhân dân. Trong này công tác kiểm tra, hướng dẫn kịp thời của Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã, cũng như tham mưu những giải pháp thật sự cụ thể cho lãnh đạo UBND thị xã trong chỉ đạo là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến kết quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã.

Chủ động, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, uốn nắn, chấn chỉnh việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp về khai thác, sử dụng dịch vụ công, hành chính công trực tuyến của “Tổ Chuyển đổi số cộng đồng” trong phổ cập chuyển đổi số quốc gia trong đó có phổ cập việc sử dụng dịch vụ công, hành chính công trực tuyến.

 Nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trực tiếp khi có tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn hoặc có khiếu nại, liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. Đồng thời giao chỉ tiêu hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 cho từng công chức phụ trách ở các bộ phận và hàng tuần có thống kê báo cáo kết quả.

Đối với các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí, các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn thị xã để sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, đặt biệt là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận một cửa, trong đó tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức, ứng xử và văn hóa công sở trong cán bộ, công chức, viên chức.

Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong giải quyết thủ tục hành chính, đặt biệt là các thủ tục hành chính liên thông.

Trần Văn Bình – Trưởng phòng Nội vụ thị xã

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 715
  • Tất cả: 5411427
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang