Xã Long Hữu tập trung phát triển kinh tế để Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 1371
Đảng bộ xã Long Hữu xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp luôn được quan tâm thực hiện, việc vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, trồng cỏ nuôi bò, nuôi cá nước ngọt được chú trọng. Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp được đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa kịp thời cấp, thoát nước phục vụ sản xuất của người dân.

(Mô hình Trồng ớt chỉ thiên ấp 13 xã Long Hữu)

Theo đó, Đảng bộ xã Long Hữu triển khai thực hiện Nghị quyết để từng bước khai thác hết tiềm năng thế mạnh trong nông nghiệp, thủy sản đã và đang được khai thác, các công trình, dự án được trên đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng là tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Huỳnh Văn Tho, Bí thư Đảng ủy xã Long Hữu cho biết: Xác định Nuôi trồng Thủy sản đã được Đảng ủy lãnh đạo, thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, sang nuôi tôm thâm canh mật độ cao mang lại hiệu quả tích cực. Gắn liền với nghề Nuôi trồng thủy sản và được tuy trì với nghề khai thác, đánh bắt, có đầu tư cải tạo, nâng cấp tàu thuyền để phục vụ cho việc đánh bắt.

 Song song đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân các tiêu chí ấp, xã văn hóa, nông thôn mới nâng cao và tranh thủ nguồn vốn phân bổ của trên xây dựng. Đến nay xã đã xây dựng đạt 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đang hoàn thành thủ tục đề nghị tỉnh công nhận. Kết cấu hạ tầng nông thôn được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao có nhiều chuyển biến; bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi.

 

 (Cầu Lộ Đình ấp 14 xã Long Hữu)

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương; chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, Luật an toàn giao thông, công tác tự phê bình và phê bình hằng năm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Cùng với đó, Công tác dân vận của Đảng, Chính quyền luôn được quan tâm, hằng năm Ban dân vận xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và triển khai đến tất cả đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân đăng ký thực hiện, từ đó có nhiều mô hình mới được phát huy, nhân rộng. Mặt trận cùng các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền

Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất có lúc chưa có sự tập trung quyết liệt, còn mang tính tự phát, dàn trải, manh mún. Phát triển kinh tế tập thể, nhân rộng mô hình có hiệu quả chưa nhiều, sản xuất chưa bền vững, hiệu quả không cao. Trong nuôi trồng thủy sản phối hợp với các ngành chuyên môn thị xã trong quản lý môi trường, chất lượng con giống chưa đảm bảo. Chỉ đạo chuyển đổi giống, cây trồng, con nuôi có thế mạnh còn chậm, chưa tập trung chỉ đạo xây dựng sản phẩm cây con chủ lực của địa phương, chưa liên kết được với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm. Chăn nuôi nhỏ lẽ, công tác tiêm phòng ngừa dịch bệnh không đạt yêu cầu. Chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhiều hạn chế. 

Việc thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa thật sự chuyển biến mạnh, sự tham gia của người dân chưa nhiều, kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường, nước thải, rác thải từng lúc chưa tốt; vệ sinh an toàn thực phẩm có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm và việc làm không ổn định còn nhiều; công tác giảm nghèo chưa đi vào chiều sâu.

Đảng bộ và Nhân dân xã Long Hữu phát huy truyền thống đoàn kết, nổ lực thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng, An ninh và xây dựng hệ thống chính trị đạt, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển; thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, dân chủ, đoàn kết được phát huy; đời sống của đa số Nhân dân được cải thiện; quốc phòng an ninh được củng cố; chính trị - xã hội ổn định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường.

Ông Huỳnh Văn Tho, Bí thư Đảng ủy xã Long Hữu cho biết thêm, Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế của xã một số lĩnh vực phát triển chưa bền vững; sản xuất thủy sản, nông nghiệp phần lớn phụ thuộc vào thiên nhiên; đầu tư phát triển hạ tầng chưa đồng bộ; đời sống một bộ phận Nhân dân còn thấp; trật tự xã hội, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; trình độ năng lực, quản lý điều hành của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước triển khai được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Trên cơ sở đó, Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã và sự hỗ trợ của các ban ngành thị xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Đảng bộ, Nhân dân xã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống chính trị được xây dựng, cũng cố ngày càng vững mạnh; mối quan hệ giữa Đảng - Chính quyền với Nhân dân được giữ vững, tạo niềm tin trong Nhân dân góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có năng động, sáng tạo, kịp thời cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng thành chương trình hành động. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở nhất là: quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của cấp trên kịp thời và phù hợp. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy kinh tế , văn hóa - xã hội ở địa phương phát triển. Trong lãnh, chỉ đạo có gắn kết với phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tốt trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo phải xác định trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm. Thường xuyên quan tâm xây dựng củng cố hệ thống chính trị, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở, công tác tự phê bình và phê bình; không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân. Đảng bộ tập trung phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng là điều kiện để xã Long Hữu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ông Huỳnh Văn Tho cho biết thêm, Đảng bộ xã Long Hữu đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu.  giải pháp sau: tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 13%/năm. Trong đó: Khu vực I: tăng 40,2%; khu vực II: tăng 36,32%; khu vực III: tăng 6,3%. Đến năm 2025, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 36%; tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tăng lên 39,4%; dịch vụ tăng lên 24,6% trong cơ cấu kinh tế của xã.

        Thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm;Thu ngân sách và các loại quỹ hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Đến năm 2025 tỷ lệ lạo động nông nghiệp trên địa bàn xã chiếm 45% tổng số lao động;Tỷ lệ qua đào tạo đạt 78%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55%, hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 200 lao động (trong đó có 5 người lao động nước ngoài); Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1%; Tỷ lệ hộ tham gia BHYT đạt 95% so tổng dân số; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội 200 người; Tỷ lệ học sinh tiểu học đi học trong độ tuổi đạt 100%, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học trong độ tuổi đạt 95% trở lên. Hàng năm giữ vững đạt chuẩn quốc gia công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; Xây dựng trường Mẫu giáo Họa Mi đạt chuẩn quốc gia; Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn dưới 3,5 % vào năm 2025.

 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân 1%/năm; Phấn đấu cuối năm 2025 xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội). Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giữ vững xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Kết nạp 40 đảng viên. Tập hợp 90% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính tri - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

 Với các chỉ tiêu Ngụi quyết đề ra, Đảng bộ tập trung dồn sức chuyển đổi sản xuất và  tái cơ cấu sản xuất cho phù hợp với từng vùng, tiểu vùng. Tạo điều kiện về vốn, khoa học kỹ thuật cho người dân chuyển sang nuôi tôm thâm canh mật độ cao, theo quy hoạch gắn với luân canh mô hình sản xuất ở những khu vực có điều kiện, tận dụng đất bãi bồi ven sông để nuôi vọp, sò huyết. Chú trọng phát triển nuôi đối tượng cá nước ngọt và trồng cây ăn trái ở các ấp 12, 13, 14. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, tăng cường quản lý nhà nước trong việc quản lý, chọn giống, thức ăn, thuốc,... Tăng cường kiểm tra và xử lý những hành vi khai thác đánh bắt ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng sản phẩm cạnh tranh với thị trường, hướng chọn ấp 14, 16 quy hoạch vùng trồng màu tạo mô hình theo hướng tập trung liên kết tiêu thụ sản phẩm để rút kinh nghiệm; tập trung hướng dẫn Nhân dân trồng rau an toàn phục vụ người tiêu dùng; phát triển đàn bò, đồng thời  nhân rộng giống bò cao sản; khuyến cáo, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu phát triển trang trại nuôi bò, chế biến khô bò. Nhờ đó,  Khai thác và sử dụng tốt các tuyến kênh thủy lợi, đảm bảo tốt cho việc cấp thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tăng cường quản lý đất đai, chú ý đất công, đất bãi bồi ven sông,... xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, quan tâm quản lý các tuyến rừng phòng hộ ven sông.

Trên cơ sở đó, Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Quan tâm môi trường tạo sự đồng thuận trong nhân dân và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Khuyến cáo và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như: cơ khí, sửa chữa, cưa xẻ gỗ,... 

Cùng với đó, nâng cấp, sữa chữa, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, nhu cầu đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân sản xuất và vận chuyển hàng hóa; Phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương pháp luật, phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, làm lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, luôn tạo điều kiện cho Nhân dân, cán bộ công chức tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đóng góp xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng - Chính quyền với Nhân dân.

 Đảng ủy tăng cường chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động theo hướng “sát hội, gần dân”, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân và đề ra chủ trương hợp lòng dân, tạo điều kiện cho dân phát huy quyền làm chủ thật sự trên mọi lĩnh vực, từng bước làm lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội. Từng đoàn thể, tổ chức xã hội phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng, tạo dựng các phong trào cách mạng thiết thực từng ấp, từng khu dân cư; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và vận động phù hợp với từng đối tượng quần chúng Nhân dân. Từ đó thúc đẩy để xây dựng thành công xã Long Hữu trở thành xã nông thôn mới nâng cao./.

                                                             Thanh Khiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 1 774
  • Tất cả: 5412166
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang