Lượt xem: 238

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường các hoạt động thông tin, phổ biến về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và xã hội; các chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã Ủy ban nhân dân vừa ký Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Mục đích kế hoạch là phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và các vấn đề xã hội khác góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chồng tác hại của rượu, bia trên địa bàn thị xã. Triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thị xã. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên; dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính; phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản ly nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức người tiêu dùng về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của rượu, bia, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung về tác hại của rượu, bia và các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia đến người dân trên địa bàn thị xã; nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tác hại, cách phòng ngừa, giảm tác hại của việc sử dụng rượu, bia để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành thị xã có liên quan, xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chồng tác hại của rượu, bia; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia. Công an thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường công tác tuân tra, chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thông tin kiến thức, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia. Người thường xuyên uống rượu, bia; người nghiện rượu, bia; thành viên gia đình có người thường xuyên uống rượu, bia; người nghiện rượu, bia; trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai; người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia. Tạo điều kiện và khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn về phòng, chông tác hại của rượu, bia trong cộng đồng.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, các ngành thị xã có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động các gia đình tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động khác tại cộng đồng. Vận động, hạn chế việc uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Vận động các tổ chức, cá nhân không sử dụng sản phẩm rượu, bia không rõ nguôn gốc, xuât xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường triển khai thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập tại nơi làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. Đưa quy định về cấm sử dụng rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện. Tăng cường công tác truyền thông, phát động cộng đồng không lạm dụng rượu, bia trong lễ hội, đám tiệc; gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia; không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia. Xử lý nghiêm người sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật. Quản lý chặt chẽ việc quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia đảm bảo theo quy định. Tăng cường kiểm tra thực hiện và xử lý các hành vi bị nghiêm cắm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định.

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật với các địa điểm không được bán rượu, bia, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia theo quy định; kiểm soát nguồn cung cấp rượu, bia. Tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia hộ gia đình. Tổ chức tập huấn cho chủ cơ sở, người tham gia sản xuất, kinh doanh rượu, bia các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia, gắn với cuộc vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn ngừa hành vi điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia; hành vi gây rối trật tự xã hội; bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật khác do sử dụng rượu, bia; đồng thời, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu công tác Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thị xã Duyên Hải./.

 

                                                                        Dương Văn Thủy

(Nguồn: Quyết định số 965 của UBND thị xã)

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 1473
  • Trong tuần: 47,199
  • Tất cả: 2,161,078