Lượt xem: 48

Thị ủy Duyên hải Hội nghị triển khai chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng

Ngày 11/11, Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng. Đến dự có đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Duyên Hải, đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Trần Trường Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã. Các đồng chí Trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, Trưởng, phó các Ban ngành thị xã, Bí thư, Phó Bí thư các xã, phường.

Quang cảnh buổi hội nghị

Tại đây, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Nhớ, Trưởng Ban tuyên Giáo thị ủy báo cáo tóm tắt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của Đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí khát vọng phát triển đất nước vì mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội XIII đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, nhà nước và xã hội. Nghị quyết Đại hội đã khẳng định “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ Nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng bảo vệ vững chắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời chỉ rõ “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Sau khóa học này, từng Đảng viên viết bài thu hoạch để đánh giá quá trình học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

                                                         Thanh Khiết – Chí Dũng

 

 

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 998
  • Trong tuần: 17,460
  • Tất cả: 1,441,317