Lượt xem: 457

Kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên

Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung  ương  (khóa X) chỉ rõ: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Ðảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng Ðảng. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải chịu sự giám sát của Nhân dân…”.

Thường trực thị ủy kiểm tra đảng bộ Phường 1 năm 2021

          Trên thực tế, ở nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân cho rằng kiểm tra, giám sát là để tìm kiếm sai phạm để kiểm điểm, phê bình hoặc để thi hành kỷ luật. Hiểu như vậy là chưa đúng với mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng Đảng. Bởi vì, công tác kiểm tra, giám sát là nhằm kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức và hành động thực hiện  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định…của cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhằm gắn bó mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 

Thường trực thị ủy kiểm tra đảng bộ xã Trường Long Hòa năm 2021

          Xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thị xã Duyên Hải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Kể từ  sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thị xã Duyên Hải tiếp tục đổi mới với quan điểm dựa vào dân để xây dựng Đảng và bám sát những tiêu chuẩn cơ bản như: lãnh đạo về  tư tưởng, tổ chức; lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh… đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những khâu quan trọng dễ phát sinh tiêu cực. 

Thường trực thị ủy kiểm tra đảng bộ xã Dân Thành năm 2021

          Theo báo cáo của các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, cuối năm 2021, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân đảng viên. Qua đó, đánh giá xếp loại 34/37 tổ chức cơ sở đảng ( chiếm 91,89%) và 1.933/2.030 đảng viên (chiếm 95,33%) hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3/37 tổ chức cơ sở đảng ( chiếm 8,11%) và 92 đảng viên (chiếm 4,53%) hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng, 06 đảng viên; giám sát 04 tổ chức đảng,12 đảng viên; đồng thời chỉ đạo cấp ủy chi bộ, đảng bộ xã, phường kiểm tra, giám sát 51 tập thể chi bộ trực thuộc và 51 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào vai trò của tập thể và cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định,  hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường…

Thông qua  đánh giá, xếp loại và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những sai sót và tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và giáo dục đảng viên về mọi mặt. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thị xã Duyên Hải trong thời gian qua đã giải quyết tốt các vụ việc khi có ý kiến của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ đó đơn thư, khiếu nại, tố cáo  gởi vượt cấp giảm đáng kể; những vụ việc xảy ra trong chi bộ, Đảng bộ và nội bộ đảng viên đều được đưa ra bàn bạc xử lý dân chủ, công khai, khách quan và đúng quy định. Nhờ đó, uy tín của tổ chức cơ sở Đảng, không ngừng được nâng lên, đoàn kết trong nội bộ được củng cố, tăng cường, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với toàn Đảng bộ.

          Năm 2022, có nhiều sự kiện quan trọng tác động đến tư tưởng của đảng viên và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là huy động mọi nguồn lực tập trung phòng, chống dịch covid-19 trong điều kiện bình thường mới; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 – 5/2022). Các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ thị xã Duyên Hải sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện các giải pháp không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.Tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Ðảng , Nhà nước với Nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

                                                                           Ngọc Điệp – Minh Trí

 

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1975
  • Trong tuần: 31,689
  • Tất cả: 3,143,881