Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo và tờ trình Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 14, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn.

- Hệ thống iOffice