Chức năng nhiệm vụ của phòng ban
Lượt xem: 4711
1 - Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân:
a) Chức năng và nhiệm vu ̣: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng cho phòng Nội vụ;  tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân tộc, từ phòng Dân tộc - Tôn giáo sau khi giải thể.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 18 lao động hành chính, trong đó:
- Lãnh đạo UBND huyện: 04, gồm 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch.
- Thường trực HĐND: 02  (chuyên trách).
- Lãnh đạo Văn phòng: 04 (01 Chánh VP và 03 phó Chánh văn phòng).
- Công chức chuyên môn: 08.

2 - Phòng Nội vụ:
a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý biên chế của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng; tôn giáo.

Phòng Nội vụ được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp nhận thêm chức năng văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chức năng  tôn giáo từ phòng Dân tộc - Tôn giáo sau khi giải thể giải thể.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 7 lao động (hành chính: 06, sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn: 03.
- Viên chức sự nghiệp lưu trữ: 01.

3 - Phòng Lao động - Thương binh và xã hội:
a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội, tiếp nhận thêm chức năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ  em sau khi giải thể.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế : 12 lao động (hành chính: 08, sự nghiệp: 04), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  05.
- Viên chức: 04 (sự nghiệp quản trang: 01; Trung tâm dạy nghề: 03).

4 - Phòng Tài chính - kế hoạch:
a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 09 lao động hành chính, trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  06.

5 - Phòng Giáo dục và đào tạo:
.a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 1.099 lao động (hành chính: 08; sự nghiệp 1091), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  05.
- Viên chức sự nghiệp giáo dục: 1.091 (gồm Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp do Phòng quản lý).

6 - Phòng Văn hóa và Thông tin:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
Phòng Văn hóa và Thông tin được thành lập trên cơ sở thay đổi tên gọi của Phòng Văn hóa thông tin và Thể thao để tiếp nhận thêm chức năng gia đình từ Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em sau khi giải thể; chức năng bưu chính, viễn thông và Internet từ phòng Hạ tầng kinh tế chuyển sang; tăng thêm chức năng quản lý nhà nước về du lịch, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 14 lao động (hành chính: 06; sự nghiệp 08), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 04 (01 Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  02.
- Viên chức sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao: 8.

7 - Phòng Y tế:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, y tế cơ sở; y tế dự phòng, khám chữa bệnh phục hồi chức năng; y tế cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số (Tiếp nhận thêm chức năng về dân số từ Uỷ ban dân số Gia đình và Trẻ em sau khi giải thể).

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 60 lao động (hành chính: 06; sự nghiệp 54), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn: 03.
- Viên chức sự nghiệp y tế: 54 (gồm Trưởng, phó trạm và cán bộ y tế ở các trạm y tế xã, thị trấn).

8 - Phòng Tài nguyên và Môi trường:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (bổ sung thêm chức năng khí tượng, thuỷ văn và biển).

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 08 lao động (hành chính: 07; sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn: 04.
- Viên chức sự nghiệp phụ trách Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 01.

9 - Phòng Tư pháp:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 05 lao động hành chính, trong đó:
- Lãnh đạo phòng:  02 (01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn: 03.

10 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.
 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập trên cơ sở thay đổi tên gọi của Phòng Nông nghiệp - Thủy sản.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 12 lao động (hành chính: 07; sự nghiệp 05), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 04 (01 Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn: 03.
- Viên chức sự nghiệp Nông nghiệp và thủy sản: 05.

11 - Phòng Công thương:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
Phòng Công thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất Phòng Công nghiệp - Thương mại và Khoa học công nghệ với Phòng Hạ tầng kinh tế. Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, cho Phòng Văn hóa và Thông tin.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 10 lao động (hành chính: 09; sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 04 (01 Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn: 05.
- Viên chức sự nghiệp quản lý dự án đầu tư xây dựng: 01.

12 - Thanh tra huyện:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật (bổ sung thêm chức năng phòng chống tham nhũng).

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 05 lao động hành chính, trong đó:
- Lãnh đạo 02 (01 Chánh thanh tra và 01 phó Chánh thanh tra).
- Công chức chuyên môn 03.

Như vậy, khi sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế của 12 cơ quan chuyên môn  theo Nghị định số 14/2008/NĐ - CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải sẽ có tổng biên chế 1.259 lao động, trong đó:
- Biên chế hành chính: 94;
- Biên chế sự nghiệp: 1.165, gồm:
 + Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.094 (Giáo viên:1.091; dạy nghề:3)
+ Sự nghiệp Y tế: 54;
+ Sự nghiệp Văn hoá Thông tin và Thể thao: 08;
+ Sự nghiệp Nông nghiệp – Thủy sản : 05;
+ Sự nghiệp Lưu trữ : 01;
+ Sự nghiệp khác: 3 (Quản trang, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường)
1 2 3 4 5 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 1 819
  • Tất cả: 5413356
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang