Lượt xem: 2081

Thị xã Duyên Hải hoàn thành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thời gian qua, thị xã Duyên Hải đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. 

Hội nghị giới thiệu văn bản luật mới tại Phường 1

         Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL; chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác PBGDPL... Do đó, hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tiếp tục đi vào nền nếp, thực hiện đúng Quy chế, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp về công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đi vào chiều sâu, thực sự hướng về cơ sở... công tác PBGDPL đã từng bước nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trong thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/02/20120 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực năm 2020 trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; gắn với tuyên truyền tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020.

          Với mục tiêu tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của các Luật mới cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông hiểu được những quy định của hoạt động quản lý Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội. Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức và tổ chức áp dụng thực thi pháp luật của các cấp, các ngành, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, nhằm bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

          Thông qua hội nghị, cuộc họp, tập huấn, sinh hoạt chi tổ hội đoàn thể, giới thiệu văn bản, các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền đã tuyên truyền 535 buổi với  13.692 lượt người dự nghe. Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã phối hợp với UBND xã, phường tổ chức 07 hội nghị giới thiệu văn bản luật mới tại xã, phường có 454 người dự. Các xã, phường phổ biến, giáo dục pháp luật được 528 cuộc với 13.238 lượt đại biểu tham dự. Ngoài ra Đài Truyền thanh phát13 tin, 12 bài được tiếp âm trên loa truyền thanh các xã, phường.

Trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục triển khai các luật mới có hiệu lực năm 2020 theo kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 của UBND thị xã. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị và từng loại đối tượng cụ thể, lồng ghép hợp lý việc phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thị xã; nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo và các doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch triển khai ngày Pháp luật 9/11 trên địa bàn thị xã.

 

Dương Văn Thủy – Phòng Tư pháp

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 149
  • Hôm nay: 2723
  • Trong tuần: 49,979
  • Tất cả: 2,177,982