Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
248/BC-UBND 13/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện KH cải thiện cảnh quan môi trường ,chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn thực phẩm; lập lại trật tự, an toàn giao thông tháng 7 Tải về
245/BC-UBND 09/07/2021 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật Tải về
119/BC-UBND 04/05/2021 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2016 của ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
64-BC/TXU 29/01/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Tải về
393/BC-UBND 26/11/2020 kết quả duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 Tải về
381/BC-UBND 16/11/2020 về việc tiếp tục rà soát chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo định kỳ Tải về
32-BC/TXU 14/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng là chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2020 Tải về
295/BC-UBND 15/09/2020 Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém và nâng cao các chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
08-BC/TXU 17/08/2020 Kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2020 Tải về
1273/BC-STTTT 30/07/2020 Báo cáo số 1273/BC-STTTT, ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Tải về