Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Ban hành quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
01/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023 Tải về
02/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023 Tải về
31/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
32/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030 Tải về
30/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
10/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
21/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
1234567