Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1111
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban bầu cử thị xã đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Duyên Hải lãnh đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đạt kết quả như sau:

Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn đúng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và quy định của pháp luật bầu cử. Ủy ban bầu cử thị xã đã tham mưu ban hành 64 văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử, trong đó: Ban Thường vụ Thị ủy ban hành 07 văn bản; Hội đồng nhân dân thị xã ban hành 05 văn bản; Ủy ban nhân dân thị xã ban hành 17 văn bản; Ủy ban MTTQVN thị xã ban hành 12 văn bản; Ủy ban bầu cử thị xã ban hành 23 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn. Để điều hành công tác  bầu cử - Ban Thường vụ Thị ủy Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 14 thành viên do đồng chí Bí thư Thị ủy làm Trưởng ban; Ủy ban nhân dân thị xã Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên do đồng chí Bí thư Thị ủy làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Quyết định thành lập 07 Ban bầu cử (mỗi xã, phường là 01 Ban bầu cử) mỗi Ban bầu cử có 09 thành viên, Ủy ban bầu cử thị xã hành lập Tổ chuyên viên có 19 thành viên; 04 tiểu ban trực thuộc Ủy ban bầu cử 27 thành viên. Chỉ đạo cho các xã, phường thành lập ở mỗi xã, phường 01 Ủy ban bầu cử, gồm 11 thành viên; thành lập 42 Ban bầu cử, với 378 người; thành lập 52 Tổ bầu cử, với 1.030 người.

Trên cơ sở Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử được Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, tập huấn và lồng ghép vào các cuộc họp, các buổi sinh hoạt Chi bộ, chi hội, tổ hội… được 563 cuộc, có 16.173 người tham dự. Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã: đăng 29 tin, bài viết tuyên truyền về công tác bầu cử; tiểu sử những người ứng cử; các văn bản của Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã, của UBBC thị xã về chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử, danh sách và tiểu sử người ứng cử; danh sách người trúng đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026. Đài truyền thanh thị xã, Trạm truyền thanh các xã, phường phát thanh tuyên truyền bầu cử và tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ngày 02 buổi, thời lượng 15- 20 phút/buổi; bố trí xe tuyên truyền lưu động ngày 02 buổi tại các xã, phường; xây dựng  02 câu chuyện truyền thanh; lấp mới 06 cụm pano, 03 bảng led;  treo 110 băng rol, 45 cờ phướng; 300 cờ đuôi cá in nội dung tuyên truyền bầu cử cấp phát cho xã, phường.

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất: Thị xã thống nhất với việc phân bổ tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 30 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 người. Xã, phường đại biểu được bầu 169 đại biểu, số người do Hội nghị hiệp thương giới thiệu 297 người, trong đó:

Kết quả hiệp thương lần thứ hai: Thị xã hội nghị đã thống nhất tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 30 đại biểu. Tổng số ứng cử viên do Hội nghị giới thiệu là 52 người. Xã, phường đã thống nhất tổng số đại biểu được bầu là 169 đại biểu; Hội nghị giới thiệu 293 người, giảm 04 người so với hiệp thương lần thứ nhất.

 Kết quả hiệp thương lần thứ ba: Thị xã hội nghị thống nhất số đại biểu được bầu là 30 đại biểu, danh sách chính thức có 49 người ứng cử, so hiệp thương lần thứ hai giảm 03 người;  Xã, phường  Hội nghị đã thống nhất tổng số đại biểu  được bầu là 169 đại biểu; số người được Hội nghị giới thiệu ứng cử 277 người, giảm 16 người so với hiệp thương lần thứ hai. Về thành phần cơ cấu đại biểu sau 03 lần hiệp thương điều đảm bảo theo quy định.

Để giúp cho các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn thị xã thống nhất trong thực hiện nghiệp vụ bầu cử theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh. Ủy ban bầu cử thị xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 510 người.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri  được Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc rà soát và lập danh sách cử tri khá chặt chẽ. Đến ngày 14/4/2021 các xã, phường thực hiện xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Tổng số cử tri tại thời điểm niêm yết là 37.254 người (cử tri nữ 18. 328) có 969 cử tri bầu ba cấp. Tại các điểm niêm yết danh sách cử tri đều có tấm băng rol ghi “Điểm niêm yết danh sách cử tri”, danh sách cử tri được lập trên khổ giấy A3, nêm yết trên bảng đảm bảo thuận tiện cho cử tri đến kiểm tra, đối chiếu. Từ sau niêm yết danh sách cử tri cho đến gần ngày bầu cử, các xã, phường tiếp tục rà soát, bổ sung những trường hợp cử tri chưa có trong danh sách, kết quả trong ngày bầu cử 23/5/2021, số cử tri chung toàn thị xã là 37.654 người, so với thời điểm niêm yết danh sách cử tri tăng 400 cử tri, tăng 1,06%.

Tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú: Từ ngày 24/3 đến 02/4/2021, 07/07 xã, phường đã tổ chức hoàn thành hội nghị lấy kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thị xã và xã, phường, kết quả đã tổ chức được 37 cuộc, có 2.269 người dự, bình quân khoảng 61 cử tri/cuộc, tại các hội nghị có 105 ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thị xã và xã, phường, nội dung chủ yếu nhận xét quá trình công tác, trình độ, năng lực, quan hệ gia đình, xã hội tốt, cử tri gửi gấm đến người ứng cử, khi được trúng cử cần quan tâm nhiều hơn đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân..., qua lấy ý kiến tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thị xã và xã, phường hầu hết đều đạt tín nhiệm 100%.

Tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Từ ngày 05/5 - 07/5/2021 những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh  gập gỡ, tiếp xúc giữa cử tri trên địa bàn thị xã Duyên Hải được 05 cuộc có 568 cử tri đến dự. Tại các hội nghị có 22 ý kiến của cử tri gởi gấm đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Từ ngày 10/5 -16/5/2021 những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường  gập gỡ, tiếp xúc giữa cử tri được 37 cuộc, có 2.559 cử tri tham dự. Tại các cuộc tiếp xúc có 99 ý kiến của cử tri chủ yếu là gởi gấm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình đối với người ứng cử. Ngày 19/5/2021 những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đến gập gỡ, tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Dân Thành và xã Trường Long Hòa, có 96 người dự, tại hội nghị có 4 ý kiến chủ yếu là gởi gấm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trong suốt quá trình thực hiện công tác bầu cử từ ngày triển khai đến kết thúc cuộc bầu cử tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đặc biệt quan tâm chỉ và trang bị 104 máy đo thân nhiệt cho 52 tổ bầu cử (2 máy/tổ), khẩu trang y tế, nước khử khuẩn, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong ngày bầu cử.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, xã, phường: Rạng sáng ngày 23/5/2021, từ lúc 05 giờ đến 05 giờ 30 phút, tất cả 52 tổ bầu cử đã đồng loạt khai mạc. Đến 7 giờ tối cùng ngày đã có 37.575/37.654 cử tri thị xã Duyên Hải đi bầu cử, đạt 99.79%. Các Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các Tổ bầu cử tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu liên tục cho đến khi hoàn thành việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp thị xã và cấp xã, phường.  Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã là 49 người. Số đại biểu được bầu là 30 đại biểu, kết quả đã bầu đủ 30 đại biểu, có cơ cấu, thành phần như sau: Nữ: 11 đại biểu, chiếm 36,67%, (quy định tỷ lệ nữ trúng cử là 30%); Trẻ: 05 đại biểu, chiếm 16,66%;  Ngoài Đảng: 01 đại biểu, chiếm 3,33%; Tái cử: 13 đại biểu, chiếm 43,33%;  Tôn giáo: 01 đại biểu, chiếm 3,33%;  Trình độ chuyên môn: Trung cấp 10 đại biểu, chiếm 33,33%; đại học 18 đại biểu, chiếm 60%; sau đại học 02 đại biểu, chiếm 6,67%. Trình độ chính trị: Trung cấp 10 đại biểu, chiếm 33,33%; Cử nhân 03 đại biểu, chiếm 10%; Cao cấp 16 đại biểu, chiếm 56,67%. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường là 277 người. Số đại biểu được bầu là 169 đại biểu, kết quả đã bầu 168 đại biểu, bầu thiếu 01 đại biểu (xã Trường Long Hòa) có cơ cấu, thành phần như sau: Nữ: 41 đại biểu, chiếm 24,40%; Trẻ dưới 40: 69 đại biểu, chiếm 41,07%; Tái cử: 73 đại biểu, chiếm 43,45%;Tôn giáo: 01, chiếm 0,60%; Trình độ chuyên môn: Đại học 110 đại biểu, chiếm 65,48%; dưới đại học 58 đại biểu, chiếm 34,52%;  Trình độ chính trị: Cao cấp 16 đại biểu, chiếm 9,52%; Trung cấp 100 đại biểu, chiếm 59,52%.  

Phải nói rằng công tác chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ ngay từ khi triển khai, các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng số lượng, đảm bảo cơ cấu thành phần và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, có cơ cấu, thành phần đúng quy định. Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện có mặt cũng còn hạn chế nhất định như:  Một vài Ủy ban bầu cử xã, phường chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; một số Tổ bầu cử chưa có sự chủ động còn trong chờ sự chỉ đạo của cấp trên; việc lựa chọn người tham gia tổ bầu cử chưa phù hợp, một số người chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một vài văn bản thực hiện ở cấp xã chưa đúng, chưa đầy đủ nội dung; hồ sơ người ứng cử cấp xã, các biên bản hội nghị giới thiệu người ứng cử còn sai sót; một vài xã, phường cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử chưa đạt tỷ lệ theo quy định; lập danh sách cử tri có nơi còn sai sót, niêm yết chậm so với quy định; niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử chưa đúng hướng dẫn; Công tác phát thanh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 có mặt còn hạn chế, nhất là công tác tuyên truyền trực quan. Một vài tổ bầu cử còn chủ quan, thiếu tập trung cho công tác kiểm phiếu, nên việc hoàn thành công tác kiểm phiếu lập các biên bản, báo cáo về xã, phường còn chậm. Ủy ban bầu cử xã, phường kiểm tra, nghiệm thu biểu mẫu của Tổ bầu cử chưa chặt chẽ, còn sai sót nhiều; việc quản lý vật tư phục vụ bầu cử chưa chặt chẽ để xảy ra hư hỏng. Cấp Tiểu sử và danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã không kịp thời để nêm yết theo quy định, số lượng tiểu sử người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã cấp số lượng ít và sai sót nhiều.

Để bảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luận về bầu cử, sau khi có kết quả bầu cử. Ngày 24/5/2021 Ủy ban bầu cử thị xã Quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 và ban hành Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu, đồng thời cấp giấy chứng nhận đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật./.

 

Trần Văn Bình – Phó Trưởng Cơ quan TC-NV

1 2 3 4 5 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 18 282
  • Tất cả: 5435823
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang