Một số kết quả nổi bật qua 9 tháng thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Thị ủy Duyên Hải
Lượt xem: 1187

Triển khai thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, với sự quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự nổ lực trong quản lý điều hành, sự kiên trì vượt khó của Nhân dân và công đồng doanh nghiệp đã thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Thị ủy đạt khá; giá trị sản xuất tăng 12,9% so với cùng kỳ; thu nội địa vượt chỉ tiêu giao và tăng so với cùng kỳ. Quan tâm triển khai kịp thời các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo vui Xuân, đoán Tết. Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ khó khăn sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19; quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, hoàn thành triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh như triển khai, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XIII; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu Thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thị xã; tăng cường kiểm tra, giám sát, đốn đốc, nhắc nhở, nhất là việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định. Chín tháng đầu năm, có 09/25 đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, 09/25 chỉ tiêu đạt trên 85%; có 03/25 chỉ tiêu đạt trên 55%; còn lại 07/25 chỉ tiêu đến cuối năm đánh giá.

Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn đan xen, một số loại dịch bệnh trên người còn diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên một số loại cây trồng, vật nuôi còn diễn ra; tình hình sản xuất của Nhân dân có lúc bị tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, thị trường, giá cả,…Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Thị ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã, 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Thị ủy chỉ đạo các ngành, các xã, phường tập trung rà soát, khảo sát các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gửi 05 gương điển hình, mô hình tiêu biểu về Tỉnh đóng cuốn nhân rộng và chọn 09 mô hình tiêu biểu đóng cuốn nhân rộng cấp thị xã. Ban Chỉ đạo 35 của thị xã duy trì, hoạt động hiệu quả, chia sẽ trên 1.827 thông tin, có trên 13.386 lượt người xem. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 cấp thị xã và xã, phường; chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp được 632 cuộc có 29.436 lượt người dự; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 khóa XIII, Nghị quyết của Tỉnh ủy được 1.574 cuộc, có 74.591 lượt người dự. Mở 36 lớp bồi dưỡng, có 3.413 học viên tham dự. Thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 18 đồng chí; chỉ định, chuẩn y, phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 -2025 theo thẩm quyền; kết nạp 55 đảng viên mới đạt 110%NQ; khen thưởng cho 07 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 56 đồng chí.

Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri 24 cuộc, có 1.528 cử tri dự, với 159 ý kiến, kiến nghị; Ủy ban nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quan tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thị xã năm 2022; tăng cường công tác cải cách hành chính; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu Thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường.

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022, qua rà soát có 212/247 mô hình hiệu quả; tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp được 3.360 cuộc, với 90.104 lượt người dự, đạt 95%. Phát triển mới 1.692 đoàn viên, hội viên, nâng đến nay toàn thị xã có 31.734/37.045 đoàn viên, hội viên, chiếm 85,66% so với đối tượng tập hợp. Vận động, hỗ trợ 42 căn nhà cho các đối tượng, số tiền 2,035 tỷ đồng. Tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở và thị xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực kinh tế - xã hội cơ bản đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) được 6.615/7.786 tỷ đồng, đạt 84,96%NQ, tăng 12,9% so với cùng kỳ.  Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.023 tỷ đồng, đạt 85%NQ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 860/1.026 tỷ đồng, đạt 83,7%NQ, tăng 53,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất xây dựng 1.268/1.543 tỷ đồng, đạt 82,2%NQ, giảm 23,8% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, có 54 công trình được triển khai thi công; tổng mức đầu tư 516,8 tỷ đồng, vốn phân bổ là 135,2 tỷ đồng, đã giải ngân 97,3 tỷ đồng, đạt 71,9% KH vốn. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ được 1.940/2.245 tỷ đồng, đạt 86,4%NQ, tăng 29% so cùng kỳ; hiện nay có 1.843 hộ kinh doanh trên địa bàn, số vốn 588 tỷ đồng. Tổng doanh thu thương nghiệp ước đạt 4.590 tỷ đồng. Giá trị sản xuất thủy sản được 2.182/2.554 tỷ đồng, đạt 85,4%NQ, tăng 17,9% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản 34.461,9/38.536 tấn, đạt 89,4%NQ (tăng 7,1% so với cùng kỳ), trong đó: Nuôi trồng 26.207,8/28.302 tấn, đạt 92,6%NQ; khai thác 8.254,1/10.234 tấn, đạt 80,7%NQ. Giá trị sản xuất nông nghiệp 362/415 tỷ đồng, đạt 87,3%NQ, tăng 29,3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng trồng trọt 59.243,3/79.710 tấn, đạt 74,3%NQ; Giá trị sản xuất lâm nghiệp được 2,75/3,3 tỷ đồng, đạt 83,3%NQ. Thu ngân sách 347,8 tỷ đồng (thu nội địa 88,96 tỷ đồng, đạt 104,7% chỉ tiêu, trong đó thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 310,97 triệu đồng, chiếm 77,7%); chi ngân sách 226,7 tỷ đồng, đạt 74,1%KH. Các tổ chức tín dụng cho vay 1.958 tỷ đồng, tổng số dư nợ 2.192 tỷ đồng. Phát triển mới được 39 doanh nghiệp, đạt 55,7%KH; trên địa bàn hiện có 13 hợp tác xã đang hoạt động với 2.036 thành viên, vốn điều lệ 19,6 tỷ đồng; 118 tổ hợp tác với 1.523 thành viên. Đến nay thị xã có 04 ấp nông thôn mới kiểu mẫu, 02 xã nông thôn mới nâng cao. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã theo bộ tiêu chí mới. Chỉ đạo tập trung thực hiện nâng chất các tiêu chí để xây dựng xã Trường Long Hòa và xã Long Hữu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 05 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẩu các xã năm 2022; tổ chức Tuyên truyền các tiêu chí nông thôn mới nâng cao được 517 cuộc, có 15.619 lượt người dự; có 17.598 lượt người tham gia ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, thu gom xử lý khoảng 60,11 tấn rác, phát hoang bụi rậm ven đường khoảng 465,8 km, khơi thông 700m cống rãnh, kênh mương, trồng mới 1.476 cây xanh. Chín tháng đầu năm, có 276.350 lượt khách đến tham quan, du lịch; tổng doanh thu đạt trên 04 tỷ đồng. Đưa 08 hộ dân tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao thị xã lần thứ II; tham gia Đại hội thể dục thể thao và các Hội thi cấp tỉnh đạt yêu cầu; công nhận lại 04 xã đạt chuẩn xã văn hóa - nông thôn mới; quyết định tái công nhận 37/37 ấp, khóm văn hóa năm 2021; Thực hiện có hiệu quả việc dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tổng kết năm học 2021 - 2022, qua đánh giá tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi, chất lượng học lực ở từng cấp học tiếp tục tăng. Phối hợp tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, có 576 thí sinh dự thi, kết quả 100% đỗ tốt nghiệp. Tổ chức khai giảng năm học mới 2022 – 2023, tổng số học sinh đầu năm học 9.668 em; tỷ lệ trẻ em đi học trong độ tuổi đạt 104%; chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng trên địa bàn. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa đến nay là 351,845 triệu đồng; bàn giao 196 căn nhà tình nghĩa. Tổ chức khai giảng 13 lớp nghề, có 192 học viên tham gia; phối hợp tổ chức Hội thảo tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề năm 2022, có 60 người dự. Giải quyết việc làm cho 1.342 lao động, đạt 122%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,69%, đạt 99,33% so với tổng lao động, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 40,56%, đạt 98,8% so với số lao động qua đào tạo. Có 15 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đạt 60%NQ 16 lao động đang chờ phỏng vấn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các xã, phường thực hiện có hiệu quả các biện pháp thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Các ngành trong khối nội chính thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Dương Văn Thủy

(Theo số liệu dự thảo báo cáo 9 tháng đầu năm của Thị ủy)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 259
  • Trong tuần: 1 917
  • Tất cả: 5412309
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang