Công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025
Lượt xem: 3451
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 118-KH/TXU, ngày 29/7/2019 của Thị ủy Duyên Hải về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc bước đầu đạt được kết quả như sau:

Thứ nhất, Xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác đại hội, để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai, quán triệt thực hiện đến cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân.

Thứ hai, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và cấp thị xã, các Tổ công tác, Tổ hỗ trợ đảng bộ xã, phường xây dựng bộ số liệu phục vụ cho Đại hội Đảng, Tổ đánh giá nhân sự đại hội cấp cơ sở và thị xã của Ban Thường vụ Thị ủy; đồng thời chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Thị ủy thành lập Ban Chỉ đạo đại hội, các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự phục vụ cho đại hội…

Thứ ba, Tổ chức nhiều cuộc họp Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, hội nghị các bộ chủ chốt…để triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đặc biệt là tập trung quán triệt thực hiện những điểm mới của đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Xây dựng Chương trình hành động của Đại hội; nhận xét, đánh giá 5 năm công tác đối với nhân sự tái cử và nguồn quy hoạch mới; thực hiện quy trình 5 bước công tác cán bộ tái cử và nguồn quy hoạch mới.

Thứ tư, Ban Thường vụ Thị ủy chọn 3 đơn vị làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm, gồm: Chi bộ Trường Trung học phổ thông Duyên Hải, Đảng bộ xã Long Hữu, Đảng bộ Phường 2.

Thứ Năm, Đến nay về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy cơ bản đã hoàn thành. Dự thảo các văn kiện đại hội đã được Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo đại hội, Tổ công tác, Tổ Biên tập văn kiện của Thị ủy đóng góp, bổ sung hoàn chỉnh. Nhân sự đại hội đã thực xong quy trình 5 bước, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…cụ thể đối với đảng bộ xã, phường tiến hành đổi mới 1/3 tổng số cấp ủy, tỷ lệ cấp ủy viên nử từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi không dưới 10% trở lên, có cán bộ nử trong Ban Thường vụ cấp ủy.

Thứ sáu, Nhằm thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ xã, phường đã đăng ký các công trình, tuyến đường hoa…chào mừng đại hội cấp cơ sở và cấp thị xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ bảy, Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Đảng ủy xã, phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nội bộ đảng, hội viên các đoàn thể và Nhân dân trong toàn thị xã.

Căn cứ vào Thông báo số 403-TB/TXU, ngày 05/3/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy quy định thời gian tổ chức Đại hội của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy từ ngày 15/4/2020 đến ngày 20/5/2020 kết thúc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nên công tác tổ chức đại hội tạm hoãn lại (chờ ý kiến cho phép đại hội của cấp trên mới tiến hành).

Tuy nhiên, với những kết quả đạt được vừa nêu trên, công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn một số hạn chế:

Một là, Công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo đại hội, công tác nắm tình hình về tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên thực hiện từng lúc từng nơi thiếu thường xuyên, còn hạn chế.

Hai là, Xây dựng các dự thảo (lần 1, lần 2) báo cáo chính trị trình đại hội (khi thông qua Tổ hổ trợ, Tổ Biên tập văn kiện của thị xã) chưa toàn diện, đánh giá chưa khách quan, trung thực, chưa bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chưa làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, chưa so sánh được kết quả đạt được với mục tiêu, nghị quyết đại hội đề ra, chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm; về xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 chưa cụ thể, rõ ràng, thực tế, biên tập quá dài (cá biệt có những chi bộ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị chưa bám vào Đề cương hướng dẫn). Nội dung hạn chế nêu trên, khi thông qua Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo đại hội cấp thị xã, đã khắc phục tốt.

Ba là, Nguồn nhân sự tái cử và nguồn quy hoạch ở một số chi bộ sự nghiệp, doanh nghiệp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ như: Trung cấp lý luận chính trị, trung cấp chuyên môn, bồi dưỡng chuyên viên, tin học, ngoại ngữ theo Quy định số 3053-QĐ/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp”.

Bốn là, Sau khi thực hiện quy trình 5 bước về nhân sự đại hội, còn một số Đảng bộ xã, phường tỷ lệ cấp ủy viên nử 15%, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi 10%, cán bộ nử trong Ban Thường vụ cấp ủy chưa đạt, còn một xã chưa đổi mới 1/3 tổng số cấp ủy.

Để chuẩn bị tốt công tác đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp:

Thứ nhất, Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền trước, trong, và sau đại hội phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội.

Thứ hai, Tổ chức lấy ý đóng góp của cán bộ, đảng viên vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ ba, Tập trung hoàn chỉnh dự thảo văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội; chương trình, kịch bản, bài tham luận và các văn bản có liên quan đến đại hội.

Thứ tư, Tiếp tục rà soát, nhận xét, đánh giá nhân sự đại hội, tư cách đảng viên, đại biểu về tham dự đại hội. Kịp thời giải quyết tốt những vụ việc tranh chấp trong Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, làm mất an ninh, trật tự. Đặc biệt là đơn thưa, tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội.

Thứ năm, Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau khi đại hội diễn ra, để kịp thời giải quyết, đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh phải báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy.

Thứ sáu, Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội đảng các cấp; những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng rằng đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhất định tổ chức thành công tốt đẹp.

Lê Văn Nhớ - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 1 534
  • Tất cả: 5406180
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang